Terug naar Algemene informatie

Betalingsvoorwaarden

Richtlijn BETALINGSVOORWAARDEN praktijk voor oefentherapie Cesar

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut

Cesar/Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

  1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling

oefentherapie Cesar/Mensendieck.

 

  1. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24

uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar/Mensendieck het recht het

wettelijk vastgesteld verzuimtarief in rekening te brengen.

Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de

patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet. Afzegging van

een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk

om 17.00 uur, te zijn geschied.

 

  1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut

Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling is/was, tenzij partijen

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

  1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt van rechtswege in

verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn

verstreken is de patiënt/cliënt de wettelijke rente over het openstaande bedrag

verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. De oefentherapeut

Cesar/Mensendieck is eveneens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te

brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een en ander onverminderd de

verdere rechten welke de oefentherapeut Cesar/Mensendieck heeft.

 

  1. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke

incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt/cliënt. De

buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen

bedrag.

 

  1. Indien de patiënt of cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet

de patiënt of cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks

door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke

waarvan de declaratie als tussenpartijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het

aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid

van hetgeen de patiënt en/of de cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck

verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck

van beslissende aard.

 

  1. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en

oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.